Untitled Document
 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง

“ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมไร้สาร ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่น่าท่องเที่ยว เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม”

    เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศดังนี้

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดีในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียงมีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรม
และมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกิจระหว่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอำนาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร

  4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

  4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
        ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด( Strategic Issues )
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
        2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
        4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
        5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
        1. ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
        2. สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ภาครัฐ
        3. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
        4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
        5. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology