หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 02-05-2019
     ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง 05-02-2019
     ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าเพื่อลดประมาณถุงพลาสติก 05-02-2019
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 15-01-2019
     การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง 19-12-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมก... 13-12-2018
     ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเน... 11-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 03-12-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 05-11-2018
     ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา... 01-11-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 19-10-2018
     งบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 05-10-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 14-09-2018
     งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 06-09-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 21-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 10-08-2018
     งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 07-08-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 11-07-2018
     งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 04-07-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วรตำบลช้างทอง เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561 28-06-2018
     ทดสอบ 25-06-2561 24-06-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 15-06-2018
     ประชาสัมพันธ์ นโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล) 15-06-2018
     งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 04-06-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 02-05-2018
     งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 01-05-2018
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 30-04-2018
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 19-04-2018
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 09-04-2018
     งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 03-04-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 02-04-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 30-03-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าพร้อมเครื่องดื่ม 26-03-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการให้ความรู้ ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ในชีวิตประจำวัน 26-03-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์บรรทุกน้ำ 26-03-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 09-03-2018
     งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 06-03-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต็ง 02-03-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อโกลฟุตบอล และเหรียญรางวัลนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน... 02-03-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาด... 19-02-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 19-02-2018
     สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ 16-02-2018
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 12-02-2018
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 08-02-2018
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 08-02-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 05-02-2018
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 02-02-2018
     งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 02-02-2018
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 26-01-2018
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 16-01-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 04-01-2018
     งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 04-01-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07-12-2017
     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายบ้านหนองกราด หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนพะ... 04-12-2017
     งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 04-12-2017
     การรายงานการปิดบัญชีและจัดส่งงบการเงินประกอบการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 22-11-2017
     ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ 21-11-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 06-11-2017
     งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-10-2017
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 24-10-2017
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ปีงบ2561-2563 20-10-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 9/2560 20-10-2017
     การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง 11-10-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 09-10-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 05-10-2017
     งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 05-10-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 05-10-2017
     ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๐ 29-09-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 8/2560 29-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 26-09-2017
     ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านส้ม หมู่ที่ 1 สายบ้า... 13-09-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 07-09-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 05-09-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 7/2560 05-09-2017
     งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 04-09-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 28-08-2017
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 22-08-2017
     ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6 ส... 16-08-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 10-08-2017
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 08-08-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 6/2560 07-08-2017
     งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 03-08-2017
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสมพงษ์ กรวยสวัสดิ์ ถึงสี่... 31-07-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 5/2560 31-07-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 26-07-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 20-07-2017
     ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านทวก หมู่ที่ 7 สายกลางบ้านทวก ... 12-07-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 4/2560 10-07-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 07-07-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ... 06-07-2017
     งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 05-07-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 03-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 06-06-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 05-06-2017
     งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 05-06-2017
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 05-06-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 22-05-2017
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6 สายบ้านนางประทุม ชิดทอ... 16-05-2017
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านทวก หมู่ที่ 7 สายกลางบ้านทวก ถึงบ้านกรูด 16-05-2017
     งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 02-05-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 3/2560 28-04-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 19-04-2017
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 10-04-2017
     งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 04-04-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 31-03-2017
     ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านหนองเต็ง ม.3 สายแยกถนน 226 ถึงวั... 27-03-2017
     ประชาสัมพันธ์"ร่วมกันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ" 24-03-2017
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 2/2560 17-03-2017
     ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านโนนพะยอม ม. 4 สายบ้านนายธนกฤต... 15-03-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 14-03-2017
     ประชาสัมพันธ์ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมปัญญาท้องถิ่น 12-03-2017
     ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 4 สายจากถนน 2269 ถ... 07-03-2017
     งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 02-03-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 24-02-2017
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 4 สายบ้านนายธนกฤต ถึงบ้านนายประเสริฐ แมงกล... 23-02-2017
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 3 สายแยกถนน 226 ถึงวัดหนองเต็ง 23-02-2017
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 4 สายจากถนน 226 ถึงทางรถไฟ 17-02-2017
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 14-02-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 13-02-2017
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 08-02-2017
     ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 07-02-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 03-02-2017
     งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 03-02-2017
     ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 27-01-2017
     ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง 26-01-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 09-01-2017
     งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 04-01-2017
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 29-12-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านกรูด หมู่ที่ 8 สา... 27-12-2016
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ครั้งที่ 1/2559 27-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 09-12-2016
     งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 02-12-2016
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02-12-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.บ้านโดนพะยอม หมู่ที่ 4 สายห... 01-12-2016
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 28-11-2016
     งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 03-11-2016
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 02-11-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 17-10-2016
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบ ปีงบประมาณ 2560 13-10-2016
     แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 13-10-2016
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.6) งวดที่ 2 11-10-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปเขื่อนยางบ้านส้ม หมู่ที่ 1 10-10-2016
     งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 06-10-2016
     ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ... 30-09-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30-09-2016
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 4 สายหลังศูนย์พลังงานไฟฟ้าถึงถนนส... 28-09-2016
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านกรูด หมู่ที่ 8 สายนานายลั่นถึงนานางดำหริ 28-09-2016
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตสายหนองช่องแมวถึงนานายสิน บ้านส้ม หมู่ที่ 1 22-09-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 09-09-2016
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปเขื่อนยางบ้านส้ม หมู่ที่ 1 09-09-2016
     งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 05-09-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 02-09-2016
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ช้างทอง (ชั้นบน) (ตามแบบ อบต.ช้างทอง) 31-08-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกสระกลางบ้านหนองป่าโอบ หมู่ที่ 2 24-08-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 15-08-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 15-08-2016
     งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 05-08-2016
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตสายนานายเฉียบ ทั่งทองหลาง ถึงถนนสายไปหนองกราด 22-07-2016
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนานางหงวน (หนองครก) บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6 22-07-2016
     ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายนานายเฉียบ ทั่งทองหลาง ถุงถนนสายไปหนองกราด 22-07-2016
     ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนานางหงวน (หนองครก) บ้านหนองกราดหมู่ที่ 6 22-07-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกตะกุดไทรโยง บ้านกรูด หมูที่8 22-07-2016
     รายงานการประเมิณประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 22-07-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 07-07-2016
     งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 05-07-2016
     ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคไข้ชิกา 22-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โรคไข้ซิกา 22-06-2016
     ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก 22-06-2016
     รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 21-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โรค มือ เท้าปาก 21-06-2016
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกุดไทรโยง บ้านกรูด หมูที่ 8 17-06-2016
     ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย 16-06-2016
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตะกุดไทรโยงบ้านกรูด หมู่ที่ 8 16-06-2016
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระกลางบ้านหนองป่าโอบ หมู่ที่ 2 16-06-2016
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระกลางบ้านหนองป่าโอบ หมู่ที่ 2 16-06-2016
     ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนสามปี 2560-2562 15-06-2016
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ 13-06-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 06-06-2016
     งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 06-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 23-05-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 18-05-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2559 10-05-2016
     งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 02-05-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 01-05-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 25-04-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 3 18-04-2016
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้แจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.6) งวดที่ 1 08-04-2016
     ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการภายในตำบลช้างทอง จำนวน 6 โครงการ 08-04-2016
     งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 05-04-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 04-04-2016
     เปิดเผยราคากลาง ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง 29-03-2016
     ประกาศผลการสอบราคาโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็... 23-03-2016
     ประกาศผลการจ้างเหมาโครงการภายในตำบลช้างทอง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 โครงการ 21-03-2016
     ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 14-03-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 03-03-2016
     งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 03-03-2016
     รณรงค์ อปท.ปลอดโฟม 25-02-2016
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 09-02-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 08-02-2016
     งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559 03-02-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 01-02-2016
     ประกาศขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 01-02-2016
     ประกาศราคากลางรถยนต์ 01-02-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 25-01-2016
     การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาสามปี2558-2560 19-01-2016
     งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 04-01-2016
     ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 01-01-2016
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2558 15-12-2015
     งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 04-12-2015
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก 24-11-2015
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2558 13-11-2015
     งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 02-11-2015
     ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 13-10-2015
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2558 13-10-2015
     งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2558 05-10-2015
     ตรวจงานฝายลำเจียก 21-09-2015
     ตรวจงานปรับปรุงถนนหินคลุก ฝายลำเจียก 21-09-2015
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2558 15-09-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 14-09-2015
     งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558 09-09-2015
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2558 20-08-2015
     ตรวจงานหินคลุก ม.1 17-08-2015
     ตรวจงานหินคลุกนาสวน 17-08-2015
     ตรวจงานหินคลุกลานมัน 17-08-2015
     งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558 05-08-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 24-07-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 15-07-2015
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2558 14-07-2015
     งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2558 07-07-2015
     ตรวจงานคสล.ต่อแนวเดิม ม.5 06-07-2015
     ตรวจงานคสล.โนนขี้เหล็ก 06-07-2015
     ประชาสัมพันธ์โรคมือเท้าปาก 01-07-2015
     ประชาสัมพันธ์โรคเมอร์ส 01-07-2015
     ประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22-06-2015
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2558 17-06-2015
     ตรวจงานวางท่อระบายน้ำ ม.2 16-06-2015
     ประชาสัมพันธ์โรคไอโอดีน 12-06-2015
     ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ 12-06-2015
     ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก 12-06-2015
     งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2558 04-06-2015
     เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 26-05-2015
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 26-05-2015
     ตรวจงาน คสล. 226 20-05-2015
     ตรวจงานคสล.นายประมวล 14-05-2015
     เรื่อง การเรียนประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 12-05-2015
     งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2558 06-05-2015
     ตรวจงานหินคลุก ม.6 29-04-2015
     งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2558 07-04-2015
     ตรวจงานคสล.ม3 16-03-2015
     งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 05-03-2015
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 12-02-2015
     งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2558 04-02-2015
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 02-02-2015
     ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 23-01-2015
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 23-01-2015
     งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2557 07-01-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 26-12-2014
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 25-12-2014
     ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 17-12-2014
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 12-12-2014
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2557 12-12-2014
     งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 04-12-2014
     ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2557 18-11-2014
     งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557 07-11-2014
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 24-10-2014
     ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปี 2558 24-10-2014
     งบการเงิน กันยายน 2557 16-10-2014
     ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 01-10-2014
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 23-09-2014
     งบการเงิน สิงหาคม 2557 04-09-2014
     ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 21-08-2014
     ประชาสัมพันธ์รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 18-08-2014
     ประชาสัมพันธ์ ตู้ ปณ.รับเรื่องราวร้องทุกข์ 10-08-2014
     งบการเงิน กรกฎาคม 2557 08-08-2014
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ช้างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 31-07-2014
     ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับสารไอโอดีน 29-07-2014
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 29-07-2014
     งบการเงิน มิถุนายน 2557 03-07-2014
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 26-06-2014
     งบการเงิน พฤษภาคม 2557 06-06-2014
     งบการเงิน เมษายน 2557 08-05-2014
     งบการเงิน มีนาคม 2557 08-04-2014
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง 26-03-2014
     งบการเงิน กุมภาพันธ์ 2557 04-03-2014
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 13-02-2014
     งบการเงิน มกราคม 2557 05-02-2014
     ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง 23-01-2014
     งบการเงิน ธันวาคม 2556 08-01-2014
     เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 25-12-2013
     เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ประจำปี ๒๕๕๗ 16-12-2013
     งบการเงิน พฤศจิกายน 2556 06-12-2013
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 57 12-11-2013
     ประกาศแผนจัดหาพัสดุปี 2557 12-11-2013
     งบการเงิน ตุลาคม 2556 06-11-2013
     งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556 31-10-2013
     แจ้งยื่นแบบประเมินภาษี ประจำปี 2557 09-10-2013
     งบการเงิน กันยายน 2556 09-10-2013
     ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556 09-10-2013
     ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปี 2556 08-10-2013
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 01-10-2013
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง 16-09-2013
     งบการเงิน สิงหาคม 2556 09-09-2013
     ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ช้างทอง 16-08-2013
     คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 05-08-2013
     คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 05-08-2013
     งบการเงิน กรกฎาคม 2556 05-08-2013
     งบการเงิน มิถุนายน 2556 05-07-2013
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 28-06-2013
     งบการเงิน พฤษภาคม 2556 06-06-2013
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษี 03-06-2013
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ 30-05-2013
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง 10-05-2013
     งบการเงิน เมษายน 2556 08-05-2013
     สคร.ชวนคนรักสุขภาพออกกำลังกายฯ 19-04-2013
     งบการเงิน มีนาคม 2556 04-04-2013
     ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง 19-03-2013
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 19-03-2013
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 19-03-2013
     งบการเงิน กุมภาพันธ์ 2556 05-03-2013
     งบการเงิน มกราคม 2556 05-02-2013
     งบการเงิน ธันวาคม 2555 07-01-2012
     งบการเงิน พฤศจิกายน 2555 04-12-2011
     งบการเงิน ตุลาคม 2555 06-11-2011


องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology