หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
 - เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology