หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561
 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology