หัวข้อดาวน์โหลด
 - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
 - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 - พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 - พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
 - กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
 - กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
 - กฎกระทรวงสุขลักษณะกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561
 - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 - พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535
 - กฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมฯ พ.ศ.2550
 - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology